Enter your keyword

Alarõhutest

AJAS KESTVAD LAHENDUSED

ALARÕHUTEST

Alarõhutest, mida nimetatakse ka „blowerdoor“ testiks

Õhuvahetuskordsus n50 näitab, kui mitu korda vahetub õhk ühes tunnis kogu hoones 50Pa (paskal) sise- ja välisrõhu erinevuse korral. Selleks kasutame kalibreeritud ja originaalseadet Minneapolis BlowerDoor Model 4 ja rõhumõõturit DG-700 .

Kvaliteetse testi järgselt väljastab seadet juhtiv programm TECTITE 4.1 korrektse õhulekkegraafika ja selle alusel väljastame aruande. Mõõteseade peab testi teostama täisautomaatselt, sest poolautomaatne või käsitsi juhitud test ei vasta standardile ja testi teostajate heale tavale. Testi peab teostatama vastavalt standardile ISO 9972:2015. Hoone välispiirde keskmine õhulekkearv (q50) ei tohi ületada üht kuupmeetrit tunnis välispiirde ruutmeetri kohta (m3/(h·m2)).

Õhulekete otsinguteks kasutatakse suvisel ajal lisaseadmetena anemomeetrit õhukiiruse ja temperatuuri määramiseks lekkekohtades ning suitsugeneraatorit, millega on võimalik leida lekkeid maja välispiiretes. Talvisel ajal ehk külmemal perioodil on asendamatu abiline termokaamera.

Korrektne termografeerimine toimub, kas hoone alarõhus või ülerõhus. Ilma ala- või ülerõhuta ei ole leitavad välispiirde õhulekked ehk ohtlikumad ehitusvead, aga on leitavad külmasildade asukohad. Termografeerimise eesmärk ja parima tulemuse saab, kui leitakse lisaks külmasildadele ka õhulekete asukohad.

Alarõhutesti läbiviimine meie hea tava kohaselt.

 1. Hinnapakkumise väljastamiseks on vajalik, et klient või tööde tellija saadab e-maili tervemaja@tervemaja.ee või helistab ja edastab tööde teostamiseks vajalikud andmed. Nendeks on:
 • hoone täpne asukoht ja aadress
 • hoone ehitusalune pind (m²), suletud netopind (m²), korruste arv, välispiirde pind m² (vastavalt  ISO) ja hoone maht (m³), kui need andmed ei ole saadaval, siis vajame ehitusprojekti
 • võimalus on hoone mõõdistada kohapeal
 • milline on soovitud õhulekkearv (n50 , q50 jne)
 1. Hinnapakkumise sobivuse korral lepitakse kliendiga kokku tööde teostamise aeg. Arvestama peab, et mõõtmise ajal ei tohi hoones toimuda kõrvalist tegevust, st:
 • avasse paigaldatud seadme juures ei tohi olla liikumist nii sees kui ka väljas, sest see mõjutab mõõteseadme täpsust
 • ventilatsiooniseadmeid, kütteseadmeid ja muud seadmed peab olema võimalik sisse ja välja lülitada
 • igasugune hoonesse sisse ja välja liikumine või avatäidete avamine ei ole lubatud
 • mõõtmise ajal peavad olema kõik hoone välispiirdes olevad avad suletud
 • avatud peavad olema kõik hoone mõõdistamise alasse kuuluvad siseuksed või  muud avatäited
 1. Mõõdistaja hindab visuaalselt hoonet, teostatud tööde ajas kestvust ja soovi korral annab omapoolsed kommentaarid. Samaaegselt valib sobiva asukoha ventilaatorseadme paigaldamiseks.
 2. Mõõdistaja sulgeb enne mõõdistamist korrektselt kõik välispiiret läbivad avad või väliskeskkonnaga ühenduses olevate seadmete avad hoone sisemuses. Avade sulgemiseks kasutatakse näiteks:
 • täispumbatavaid palle
 • korke, pimikuid jne
 • spetsiaalseid teipe.

Kasutada ei tohi nn pakketeipe, sest nende nake ei ole piisav alarõhu tingimustes. Kasutada ei tohi ka ehitusteipe (nt pro clima TESCON jms), sest üldjuhul on ehitusteipide nake liialt tugev, mis tekitab probleeme hilisemal eemaldamisel ja pinna puhastamisel.

 1. Mõõdistaja paigaldab eelnevalt valitud avasse ventilaator- ja mõõteseadme.
 2. Testi teostamine programmi täisautomaatse valikuga. Käsitsi või poolautomaatne valik ei ole meie jaoks pädevad andmed aruande väljastamiseks.  Täisautomaatse testiga mõõdetakse hoonet kümne(65-11Pa) erineva alarõhu tasemega ja alles seejärel saame mõõdistamise lõppandmed, mis kinnitavad õhuvahetuskordsuse n50  arvu. See on piirdetarindite õhuleket iseloomustav näitaja, mis on üks olulisemaid hoonete kvaliteedinäitajaid. Arv on eelnevalt määratud soovituslikuna või normidele vastavalt (n50=0,6, n50=1,5 või n50 =3). Vastavalt seadusele ei tohi ületada hoone välispiirde keskmine õhulekkearv (q50) üht kuupmeetrit tunnis välispiirde ruutmeetri kohta (m3/(h·m2)).

Alarõhu graafika

7.Testi võib lugeda lõpetatuks, kui hoone õhupidavus ja lekkearv on osapooli rahuldav. Kui on soov ja vajadus leida lekkekohad, siis:

 • tekitatakse seadmega hoonesse pidev 50Pa alarõhk ja otsitakse visuaalselt, termokaameraga või udugeneraatoriga varjatud lekkekohti
 • võimalusel tehakse parendusi või märgistatakse parendusi vajavad lekkekohad
 • samaaegselt soovitame teile ajas kestvaid parenduslahendusi

8.Vastavalt eelnevale kokkuleppele teostama uuesti punkt 5.

9.Eduka testi järgselt eemaldatakse ventilaatorseade ja hoone vabastatakse liikumiseks.

10.Eemaldatakse kõikide suletud avade tõkked

11.Hiljemalt kolme tööpäeva jooksul saadetakse e-meilile elektrooniline rõhutesti aruanne või soovi korral posti teel  paberkandjal.